Spelarföreningens Integritetspolicy

Spelarföreningen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Innehållsförteckning

1. Allmänt

1.1. Denna integritetspolicy gäller för Spelarföreningen, arg. nr 857204-6475, Göteborgsvägen 84 B, 433 63 Sävedalen, e-post: info@spelarforeningen.com (”Spelarföreningen”) gentemot dess medlemmar.

1.2. Spelarföreningen är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter som har lämnats av medlemmen i enlighet med gällande lagstiftning.

1.3. Du som medlem samtycker härmed till att Spelarföreningen behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla och administrera de tjänster som ingår i medlemskapet. Medlemmen samtycker till att Spelarföreningen och/eller Spelarföreningens samarbetspartners behandlar personuppgifterna för att bl.a.:

a. Tillhandahålla de förmåner som ingår i medlemskapet, exempelvis medlemstidning.

b. Hjälpa medlemmen vid kontakt med Försäkringskassa, A-kassa m.fl.

c. Tillhandahålla de tillval som finns att tillgå genom medlemskapet, exempelvis hemförsäkring.

d. Bistå medlemmen vid en tvist.

1.4. De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen medlemmens: namn, personnummer, kontaktuppgifter (postadress, mailadress och mobilnummer). Vi samlar också in uppgifter om arbetsgivare och i vissa fall lönenivå eftersom det är avgörande för medlemsavgiftens storlek.

1.5. Spelarföreningen sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas det. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Skulle hanteringen av personuppgifterna vara oförenlig med ditt samtycke och vårt angivna ändamål med hanteringen har du möjlighet att invända mot behandlingen. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av personuppgifter inte har följt lagen.

1.6. Du som medlem kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta Spelarföreningen. Spelarföreningen kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig.

2. Uppgifter som spelarföreningen behandlar och syftet med detta

2.1. Spelarföreningen samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du blir medlem. Det ger oss tillgång till namn, kontaktuppgifter, personnummer och arbetsgivare. Uppgifter om lönenivå inhämtas när det är nödvändigt för att bestämma medlemsavgift. Medlemmen har också själv möjlighet att registrera sitt CV i Spelarföreningens (V-databas).

2.2. Som medlem godkänner du att Spelarföreningen lämnar ut dina personuppgifter till tredje part i en utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra våra uppgifter.

2.3. Spelarföreningen behandlar huvudsakligen personuppgifterna för att utföra Spelarföreningens syfte: att skydda våra medlemmar och deras intressen.

2.4. Behandlingen av personuppgifter enligt 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla dig som medlem fullvärdig hjälp och stöd. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov att spara dem för att det fullgöra ändamål som uppgifterna samlades in för, därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna. Spelarföreningen kan komma att spara uppgifterna längre om de behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process.

2.5. Spelarföreningen sparar dina personuppgifter så länge du är medlem. Efter en obetald faktura följer två påminnelsefakturor innan du utesluts som medlem. Vid medlems uteslutande raderas eller avidentifieras personuppgifterna. Skulle vi vilja spara uppgifter efter denna tidpunkt sker detta efter medgivande.

3. Tredje parter

3.1. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som bistår med:

a) Försäkringar

b) IT-tjänster

c) Utgivande av medlemsförmåner

d) Ekonomitjänster

3.2. Vi förbinder oss att ha skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka det garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och där det framgår hur de får behandla olika data och förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.

3.3. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Respektive personuppgiftsbiträde tillhandahålls endast de personuppgifter de behöver för sina åtaganden.

4. Ändring av policyn

4.1. Spelarföreningen har rätt att ändra dessa villkor men måste då meddela medlemmarna med rimligt varsel. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp ditt medlemskap med Spelarföreningen innan den ändrade policyn träder ikraft.

5. Personuppgiftsincidenter

5.1. Om en personuppgiftsincident kan leda till att personer utsätts för risker som diskriminering eller bedrägerier, eller om personuppgifter används för andra ändamål än vad samtycket medger, ska Spelarföreningen informera de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder och/eller rapportera till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar