SVFF HAR ANTAGIT NYA DELAR I REPRESENTATIONSBESTÄMMELSERNA

Glädjande kan vi konstatera att Svensk Fotbolls organisation Svenska Fotbollförbundet tagit beslut om att föra in två ny delar i sitt reglemente i samband med Representantskapet i Göteborg den 23 november. Dessa två är:

1) 17 § Hävning av spelaravtal

– Om parterna är överens får ett spelaravtal hävas i förtid.
– En spelare har därutöver rätt att, under åberopande av sportsligt berättigade skäl, inom 15 dagar från speldagen för dennes förenings sista serie- eller kvalmatch för säsongen, häva sitt spelaravtal.
– Ett sportsligt berättigat skäl föreligger då en etablerad professionell spelare  deltagit i färre än en tiondel av föreningens bindande serie- och kvalmatcher under innevarande säsong.

2) 4 § Avsaknad av fordran

– Tränings- och utbildningsersättning ska inte utbetalas när fordran på tränings- och utbildningsersättning redan har uppstått (jfr med 4 kap 11 §) då spelare blir professionell i förening där spelaren tidigare registrerats som amatör och professionell futsalspelare.
– Tränings- och utbildningsersättning ska inte utbetalas till den lämnande föreningen om föreningen inte erbjudit spelaren förlängning av befintligt spelaravtal med i huvudsak motsvarande villkor, vilket fått till följd att spelaren registrerats för ny förening. Den lämnande föreningen har dock rätt till tränings- och utbildningsersättning om föreningen kan påvisa att man skriftligen har erbjudit spelaren förlängt avtal senast 60 dagar innan det att avtalstiden löpt ut. För att den lämnande föreningen ska erhålla tränings- och
utbildningsersättning för spelaren ska det till spelaren erbjudna avtalet innehålla i huvudsak motsvarande ekonomiska värde som det upphörande spelaravtalet.
– Tränings- och utbildningsersättning ska inte utbetalas till förening som gjort sig skyldig till grovt kontraktsbrott som gett spelaren rätt att häva spelaravtalet. Tränings- och utbildningsersättning ska heller inte utbetalas om förening och spelare ömsesidigt hävt spelaravtal.