SKATTEPROBELMATIK KRING ELITSPELARE!

I dagarna har vi kunna läsa att Djurgårdens IF AB och spelarna krävs på skatt och några spelare skall in på förhör ang detta. Vi vet inte vad detta handlar om men under de senaste åren så har ett flertal spelare blivit upptaxerade genom att de borde blivit förmånsbeskattade av sin klubb eller själva skulle ha tagit upp det eventuella agent arvodet som agenten fakturerat klubben istället för spelaren vid de fall spelaren har haft ett gällande avtal med agenten. Svenska Fotbollförbundet så godkände man under ett par år att agenten skulle fakturera klubben istället för spelaren för att inte agenten skulle göra brott mot lagen om privat arbetsförmedling (se nedan). I lagen står det i § 6 står det att man som arbetsförmedlare inte får ta betalt av arbetssökanden/-tagaren. Man har här som agent inte velat gå i strid med denna lag då man anser sig utföra jobb som arbetsförmedlare i många fall.

Skatteverket har avfärdat denna lag och anser att det är spelaren som skall betala vilket in sin tur leder till ett brott mot lagen. Spelaren skulle enligt Skatteverket tagit upp det av agenten fakturerade arvodet i sin deklaration eller ännu bättre hade varit att klubben tagit upp detta i kontrolluppgiften och därmed fått in det på deklarationen automatiskt.

OCH DU! TA ALLTID KONTAKT MED SPELARFÖRENINGEN INNAN NI BESTÄMMER HUR NI SKALL GÖRA MED OLIKA SKATTEUPPLÄGG!

Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Lagens innehåll

1 § Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen. Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar på vilka tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.
Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare och som inte innebär uthyrning av arbetskraft enligt 2 §.

2 § I lagen ges också bestämmelser om uthyrning av arbetskraft. Med uthyrning av arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.

Arbetsförmedling för sjömän

3 § Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

Uthyrning av arbetskraft

4 § Arbetsgivare som bedriver uthyrning av arbetskraft skall iaktta följande.
1. Arbetstagare får inte genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindras att ta anställning hos beställare för vilka de utför eller utfört arbete.
2. En arbetstagare som har sagt upp sig från en anställning och tar anställning hos en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft får inte hyras ut till sin förra arbetsgivare tidigare än sex månader efter det att anställningen hos denne upphörde. Lag (1993:1499).

5 § har upphävts genom lag (1993:1499).

Förbud att ta betalt av arbetssökande eller arbetstagare

6 § Den som bedriver arbetsförmedling eller uthyrning av arbetskraft får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande eller arbetstagare för att erbjuda eller anvisa dem arbete.

Ansvar

7 § Arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med 4 § döms till böter.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1993:1499).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1993:440
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.