Förmånsbeskattning av vårdkostnadsförsäkring

Som spelare i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan är man omfattad av kollektivavtal som innehåller försäkringar. Bland dessa försäkringar finns en vårdkostnadsförsäkring genom Folksam som klubbarna betalar.

Sedan juli 2018 är denna typ av försäkring (vårdkostnadsförsäkring) underlag för förmånsbeskattning enligt ny lagstiftning. SEF som är ligaorganisationen på herrsidan har under 2019 utrett möjligheten för att denna försäkring ska undantas från förmånsplikt men inte funnit stöd för detta. Det innebär nu att klubbarna måste hantera förmånsbeskskattningen för dessa försäkringar och då retroaktivt från april 2019.

Det är 60% av premien som spelaren förmånsbeskattas för och som klubben måste betala sociala avgifter för. Bakgrunden till detta är att försäkringen anses bestå av kostnadsskydd gällande de två områdena rehabilitering (40 %) och hälso- och sjukvård (60%). Att klubben betalar premien för hälso- och sjukvårdsdelen anses vara en beskattningsbar förmån.

Klubbarna inom SEF- Kollektivet kommer att dela upp förmånen per månad eftersom det inte är säkert att spelaren är kvar i klubben hela försäkringsperioden april-mars. Den månatliga förmånen blir ca 480 kr (för Bas Extra) eller 190 kr (för Bas) som spelarna ska beskattas för. Då ingen förmånsbeskattning påförts spelarna för perioden från april till och med oktober/november 2019 kommer det påföras en klumpsumma på någon av dessa månadslöner och efter det dras summorna enligt ovan månadsvis.

Läs mer på Skatterverkets hemsida


Benefit taxes on health insurance

As a player in Allsvenskan, Damallsvenskan and Superettan, you are covered by collective bargaining agreements containing insurances. These insurance policies include health insurance through Folksam which the club pays for.

Since July 2018, this type of insurance (health insurance) has been the basis for preferential taxation under new legislation. SEF, which is the league organization on the men’s side, in 2019 investigated the possibility of this insurance to be exempted from benefit obligation but found no support for this. This now means that the clubs have to deal with the benefit payment tax for these insurance policies and this will happen retroactively from April 2019.

60% of the premium for the insurance the player will pay tax on because of the benefit and for which the club has to pay social security fees. The reason for this is that the insurance is considered to consist of cost protection for the two areas of rehabilitation (40%) and health care (60%). The fact that the club pays the premium for the healthcare component is considered a taxable benefit.

The clubs within the SEF Collective will split the benefit per month as it is not certain that the player will remain in the club throughout the insurance period April-March. The monthly benefit will be about SEK 480 (for the large insurance) or 190 SEK (for basic insurance) for which the players will be paying taxes. As no preferential tax has been applied to the players for the period from April to October / November 2019, a lump sum will be applied to any of these monthly salaries and after that the sums will be deducted according to the above monthly. The tax will vary depending on your salary since the benefit will be added to your total salary.

Read more on the Swedish Tax Agency’s website