Extrainsatt årsstämma 14 januari

Fredagen den 14 januari kl 15:30 har du som medlem möjlighet att delta på en extrainsatt årstämma via zoom som behandlar frågan om medlemsavgifter för 2022. Se hela förslaget på länken nedan. 

Dagordning: 
1. Mötet öppnas av ordförande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande för mötet om så krävs.
4. Val av sekreterare för mötet om så krävs.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet vid mötet.
7. Förslag till ändring av medlemsavgifter. Se länk nedan.
8. Övriga frågor som enligt fullmäktiges beslut får tas upp vid mötet.
9. Mötet avslutas av ordförande.

Mötet hålls digitalt via Zoom

Anmäl dig här